Naudojimosi taisyklės

Svetainės naudojimosi taisyklės

1. Įžanga

1.1. Šios Naudojimosi taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Jūsų naudojimąsi šia Vilniaus Oro uosto (toliau – VNO) interneto svetaine (toliau – svetainė), naudojimąsi VNO teikiamomis SMS paslaugomis (toliau – SMS) ir VNO interneto paslaugų parduotuvės paslaugomis. Prisijungdami prie interneto svetainės,užsakydami SMS paslaugą ar VNO interneto svetainėje įsigydami paslaugas Jūs sutinkate su taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar esate registruotas svetainės vartotojas, ar ne. Prašome perskaityti taisykles. Jei su jomis nesutinkate, nesinaudokite šia svetaine.

1.2. VNO pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Jūsų prieigą ir naudojimąsi interneto svetaine ir / arba SMS paslauga.

1.3. VNO neatsako už šios svetainės turinį ar jos peržiūrą, jei tai prieštarauja įstatymams, kurie taikomi toje vietoje, iš kurios prisijungėte prie svetainės. Jei turite kokių nors abejonių, Jums reikėtų nebesinaudoti šia svetaine.

1.4. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

1.5. Sudaryti sutartis svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.

2. Naudojimas

2.1. Visa šioje svetainėje pateikta medžiaga, jei nenurodyta kitaip, priklauso VNO ar yra licencijuojama.

2.2. Išskyrus atvejus, nurodytus toliau 2.3 punkte, šios svetainės turinys negali būti kopijuojamas, atgaminamas, platinamas, publikuojamas, atsisiunčiamas, rodomas viešai, skelbiamas ar perduodamas bet kokia kita forma ar būdu be išankstinio raštiško VNO sutikimo.

2.3. Savo pačių rizika galite atspausdinti arba išsisaugoti kompiuteryje atskirų svetainės puslapių medžiagą su tikslu ją peržiūrėti tuo metu, kai kompiuteris nėra prijungtas prie interneto.

2.4. Be raštiško VNO sutikimo Jūs negalite atlikti bet kurio iš šių veiksmų:

2.4.1. pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių šiose taisyklėse aprašytų turinio kopijų;

2.4.2. sistemiškai parsisiunčiant ir saugant bet kokį turinį, kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę;

2.4.3. dėti nuorodą į svetainės turinį arba talpinti svetainės turinį per rėmą (frame) į kitos interneto svetainės turinį;

2.4.4. keisti turinį iš svetainės parsisiųstame dokumente.

2.5. Naudojantis šia svetaine, draudžiama naudoti bet kokį logotipą, pavadinimą arba prekinį ženklą, priklausantį VNO ar bet kuriam iš jo tiekėjų ar partnerių, išskyrus, kai informacija peržiūrima atsitiktinai arba atsisiunčiama su bet kokiu turiniu.

2.6. Jūs prisiimate atsakomybę už naudojimąsi svetaine,SMS paslaugomis ir VNO interneto svetainėje įsigytomis paslaugomis bei už savo ar kito asmens prisijungimą prie svetainės naudojantis Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu (kartu – „Identifikaciniai duomenys“) ir patys privalote užkirsti kelią neteisėtam naudojimusi Jūsų Identifikaciniais duomenimis. Jeigu manote, kad buvo padarytas saugumo pažeidimas, pvz., Jūsų Identifikacinių duomenų atskleidimas, vagystė ar neteisėtas naudojimas, nedelsdami praneškite apie tai VNO. Tačiau VNO neprisiima jokios atsakomybės dėl Jūsų ar su Jumis susijusių trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais.

2.7. Jeigu registruojantis (arba keičiant savo registracijos duomenis) VNO nurodote elektroninio pašto adresą, kuriuo VNO Jums gali siųsti laiškus per kompiuterių tinklą, administruojamą Jūsų darbdavio, švietimo institucijos (ir pan.) arba jų vardu, garantuojate, kad Jūs turite teisę gauti laiškus nurodytu adresu. Jūs taip pat sutinkate, kad VNO gali nutraukti laiškų siuntimą nurodytu adresu be išankstinio įspėjimo, net jeigu esate užsisakę juos ar kitas paslaugas, jeigu VNO gauna Jūsų darbdavio ar švietimo institucijos (ir pan.) prašymą nebesiųsti laiškų nurodytu adresu.

2.8. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus).

2.9. VNO prekės (paslaugos) užsakymas laikomas pateiktu, kai pirkėjas atlieka 2.10. punkte nurodytus veiksmus ir avansu sumoka VNO prekės (paslaugos) kainą. VNO gavus mokėjimą, pirkėjui šio nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas su paslaugos kuponu.

2.10. Veiksmai, atliekami sudarant sutartį:

2.10.1. VNO svetainėje išsirinkti prekę (paslaugą);

2.10.2. Pirkėjas privalo perskaityti ir išsamiai susipažinti su VNO svetainėje pateikta informacija apie konkrečią prekę (paslaugą);

2.10.3. Jeigu pirkėjas, susipažinęs su šia informacija, ketina sudaryti sutartį, jis turi svetainėje paspausti nuorodą “Pirkti”;

2.10.4. Pateiktoje formoje pirkėjas turi užpildyti asmens duomenų anketą ir nurodyti ketinamų įsigyti paslaugų kiekį;

2.10.5. Tuomet pirkėjas turi perskaityti šias taisykles ir, jeigu su jomis sutinka, pažymėti laukelį “sutinku su šiomis taisyklėmis“;

2.10.6. Pasirinkti mokėjimo būdą ir atlikti mokėjimą už pasirinktą prekę (paslaugą) avansu.

2.11. Visi mokėjimai yra atliekami pavedimu į VNO interneto svetainėje nurodytą įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.

2.12. Norint pasinaudoti įsigyta paslauga, reikia turėti atspausdintą įsigijimą patvirtinantį kuponą, kuris paslaugos pirkėjui automatiškai išsiunčiamas elektroniniu paštu.

2.13. Remiantis galiojančiais teisės aktais, pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti VNO interneto svetainėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per septynias darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos). Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis sudaryta dėl Vilniaus oro uosto Privilegijų kortelės užsakymo.

3. VNO atsakomybės apribojimai

3.1. Šioje svetainėje naudojama informacija yra skirta bendriesiems informacijos suteikimo tikslams ir nėra taikoma Jūsų konkretiems reikalavimams. Nors VNO deda pagrįstas pastangas, kad šioje svetainėje pateiktų tikslią, pilną ir atnaujintą informaciją, VNO nesuteikia jokių garantijų ir nedaro jokių pareiškimų dėl jos tikslumo, pilnumo ar naujumo. VNO ir jos asocijuotosios įmonės neprisiima atsakomybės dėl jokių teiginių svetainėje ir jų patikimumo.

3.2. Tiek, kiek leidžia įstatymai, VNO netaiko jokių garantijų ir sąlygų (išreikštų ar numanomų) dėl svetainės turinio, prieinamumo ar kitų garantijų. Nors VNO naudojasi antivirusine programine įranga, kad apsaugotų svetainės turinį, VNO negarantuoja, kad svetainėje (ar atsisiunčiamuose failuose) nėra virusų. Patariame naudotis savo atsargumo priemonėmis.

3.3. Neišskiriant mirties ar asmens sužalojimo atvejų, kylančių dėl aplaidumo, VNO neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, kuriuos patyrėte naudodamasis svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant tiesiogine, netiesiogine, realia, atsitiktine, baudžiamąja, specialia ar šalutine žala, prarastu uždarbiu, pajamomis ar pelnu, prarastais ar pažeistais duomenimis ar kitais komerciniais ar ekonominiais nuostoliais, kurie kyla dėl Jūsų naudojimosi ar negalėjimo pasinaudoti šia svetaine, net jeigu VNO buvo pranešta apie tokios žalos galimybę ar tokią žalą buvo galima numatyti. Naudodamasis šia interneto svetaine, sutinkate, kad šis apribojimas būtų taikomas visam turiniui, produktams ar paslaugoms, teikiamoms šioje svetainėje (išskyrus atvejus, kai šiems produktams ar paslaugoms taikomos kitos sąlygos). Jeigu pagal taikomus įstatymus VNO atsakomybė už patirtą žalą negali būti apribota ir VNO negali būti atleista nuo atsakomybės, Jūs sutinkate, kad jokiomis aplinkybėmis VNO bendroji atsakomybė už Jūsų patirtą žalą, nuostolius ir kitokį ieškinio pagrindą negali viršyti sumos, kurią Jūs sumokėjote (jeigu sumokėjote) VNO už šioje svetainėje įsigytus produktus ar paslaugas (išskyrus atvejus, kai šiems produktams ir paslaugoms taikomos kitos sąlygos).

3.4. VNO svetainė ir jos turinys pateikiami be jokių garantijų. Išskyrus tai, kas aiškiai nurodyta šiose Sąlygose bei kitose konkrečiai VNO svetainėje teikiamai paslaugai ar produktams taikomose sąlygose, VNO, kiek leidžia įstatymai, neteikia jokių garantijų ir netaiko jokių įstatymuose numatytų sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia garantija ar kokybės ir tinkamumo konkrečiam tikslui sąlyga.

3.5. VNO interneto svetainėje pateikti duomenys apie pirkėją yra naudojami tik sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis rinkodaros tikslais VNO turi teisę naudoti tik gavusi pirkėjo sutikimą.

3.6. VNO garantuoja interneto svetainėje parduodamų prekių ir paslaugų kokybę.

4. Trečiųjų šalių interneto svetainės

4.1. Šioje interneto svetainėje naudojamos nuorodos į kitas interneto svetaines ar WAP interneto svetaines, kurios priklauso arba yra administruojamos kitų šalių (toliau – Trečiųjų šalių svetainės). Šios nuorodos yra pateikiamos tik Jūsų patogumui. Jums naudojantis šiomis nuorodomis, Jūs galite išeiti iš šios svetainės arba uždaryti nuorodą ir Trečiosios šalies svetainės turinys gali būti įrėmintas VNO svetainėje. VNO nėra peržiūrėjusi visų Trečiųjų šalių svetainių ar tokio įrėminto jų turinio ir nekontroliuoja bei nėra atsakingas už jų veikimą, turinį, privatumo politiką ar saugumą. VNO siūlymu, prieš naudodamiesi svetaine ar įvesdami savo asmeninius duomenis, turėtumėte susipažinti su konkrečios Trečiosios šalies svetainės privatumo politika.

4.2. VNO netvirtina ir nedaro jokių pareiškimų dėl Trečiosios šalies svetainės turinio ar joje siūlomų produktų ar teikiamų paslaugų. Jūs pats prisiimate riziką už naudojimąsi Trečiųjų šalių svetainėmis, o VNO neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuriuos Jūs galite patirti prisijungdamas prie tokių svetainių ar jomis naudodamasis.

4.3. Šios sąlygos taikomos tik Jūsų prieigai prie šios svetainės ir naudojimuisi ja. Jeigu paspaudžiate vieną iš šioje svetainėje nurodytų nuorodų, kad prisijungtumėte prie Trečiosios šalies svetainės (pvz., mūsų verslo partnerių svetainių), tokių svetainių atsidarymui, naudojimuisi ir bet kokiems per jas atliekamiems pirkimams ar pateikiamiems užsakymams galioja atskiros sąlygos, kurių Jūs ir trečioji šalis įsipareigojate laikytis, ir VNO negali prisiimti atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl sandorių, sudarytų naudojantis tokiomis svetainėmis.

5. Sąlygų pakeitimai

5.1. VNO pasilieka teisę keisti bet kurią svetainės dalį bei šias Sąlygas. VNO neįsipareigoja apie tai pranešti patalpindamas šiuos pakeitimus svetainėje. Jeigu nesutinkate su šiais pakeitimais, privalote nustoti naudotis svetaine. Jūsų naudojimasis svetaine, paskelbus padarytus pakeitimus, reiškia Jūsų sutikimą su padarytais pakeitimais.

6. Bendroji informacija

6.1. Naudojantis šia svetaine taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6.2. Šiose taisyklėse naudojamos antraštės yra tik Jūsų patogumui ir neturi jokios teisinės prasmės ar poveikio.

6.3. Šios Taisyklės nustato bendrąsias VNO interneto svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo VNO interneto svetainėje.

6.4. Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ bei kitais galiojančiais teisės aktais.