Aplinkosauga

Aplinkosauga

Aplinkosaugos politika Informacija apie priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo Informacija apie galutinę atrankos išvadą dėl daugiaaukštės automobilių saugyklos statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa

Paviršinių nuotekų tyrimo protokolai

Geriamo vandens tyrimų protokolai

Triukšmo sklaidos žemėlapiai


Vilniaus oro uosto apylinkėse yra vykdomi nuolatiniai triukšmo matavimai (monitoringas), kurių pagrindu kasmet rengiami triukšmo žemėlapiai ir ataskaita už praėjusius metus (vadovaujantis Civilinės aviacijos administracijos 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 4R-10 patvirtinto Orlaivių triukšmo matavimo oro uostų apylinkėse tvarkos aprašo 7 ir 8 punktais). Triukšmo matavimų rezultatai yra lyginami su Lietuvos Higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytais dydžiais (Žin., 2011, Nr. 75-3638). Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje transporto triukšmo (kuriam priskiriamas ir orlaivių keliamas triukšmas), nustatytos paros ir nakties ribinės ekvivalentinio triukšmo vertės atitinkamai yra 65 dBA ir 55 dBA.